Конфедератка.gif                                                       Эмблема ДП.png


globe_.png

Організація навчання


Підготовче відділення для іноземних громадян

 Іноземці, які не володіють українською мовою, направляються на підготовче відділення.

У період навчання слухачі підготовчого відділення під керівництвом висококваліфікованих викладачів вивчають українську мову та отримують практичні навички з математики, фізики, хімії та інформатики. 

За бажанням, слухачі мають можливість поглибити свої знання з англійської мови на мовних курсах.

Навчальна група слухачів 6 - 8 осіб.

Термін навчання - 1 рік (початок занять – 01 жовтня).

По завершенню навчання слухачі, які виконали навчальну програму, успішно склади випускні іспити, отримають Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення.

 

               Здобуття освітнього ступеню «Бакалавр», «Магістр»

 Навчальні плани підготовки за освітніми програмами спеціальностей включають:

- Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін;

- Цикл фундаментальних дисциплін;

- Цикл професійно-орієнтованих дисциплін.

Навчальний рік - 2 семестри:    осінній - 01.09-31.01; 

                                                 весняний - 01.02-30.06 .

 

Обсяг освітньої програми для здобуття освітнього ступеня: 

- Бакалавр – 240 кредитів ЄКТС;

- Магістр – 90/120 кредитів ЄКТС;

- Доктор філософії – 60 кредитів ЄКТС.

 

Студенти, які в повному обсязі виконали вимоги навчального плану даного курсу навчання, успішно пройшли поточний і підсумковий контроль, наказом ректора переводяться на наступний курс. 

Особам, які успішно виконали відповідні освітні (наукові) програми та пройшли атестацію видаються документи про вищу освіту за відповідними ступенями.


Бакалавр-1.jpg _Диплом магістра-001.jpg


Здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Особи, які отримали ступінь "магістра" і виявили здібності до науково-дослідної роботи, за рекомендацією відповідної кафедри  можуть бути прийняті в аспірантуру для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня "Доктор філософії".

    Нормативний строк підготовки в аспірантурі - 4 роки.  
Пирамида .jpg
    


Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури


Код

Галузь знань

Шифр

Спеціальність

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

08

Право

081

Право

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

103

Науки про землю

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

26

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

© 2006-2023 НГУ Інформація про сайт