Конфедератка.gif                                                       Эмблема ДП.png


globe_.png

Організація навчання


Підготовче відділення для іноземних громадян

 Іноземці, які не володіють українською (російською) мовою, направляються на підготовче відділення.

У період навчання слухачі підготовчого відділення під керівництвом висококваліфікованих викладачів вивчають російську та українську мови, математику, фізику, хімію, історію України, креслення та інформатику. У вільний від занять час вони знайомляться з визначними пам'ятками, історичними та культурними центрами, пам'ятниками міста, можливостями та умовами навчання студентів в університеті, їх життям і побутом.

За бажанням, слухачі мають можливість поглибити свої знання з англійської мови для подальшого навчання за англомовними програмами.

Навчальна група слухачів 6 - 8 чоловік.

Термін навчання - 10 місяців (початок занять – 01 вересня).

 

               Здобуття освітнього ступеню «Бакалавр», «Магістр»

 Іноземні громадяни, зараховані до числа студентів університету, навчаються в академічних групах разом з українськими студентами.

Навчальні плани підготовки за спеціальністю включають:

- Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін;

- Цикл фундаментальних дисциплін;

- Цикл професійно-орієнтованих дисциплін.

 

Обсяг освітньої програми для здобуття освітнього ступеня: 

- Бакалавр – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 міс;

- Магістр – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 міс.

Навчальний рік - 2 семестри: осінній - 01.09-31.01; 

                                                 весняний - 01.02-30.06 .

 

Студенти, які в повному обсязі виконали вимоги навчального плану даного курсу навчання, успішно пройшли поточний і підсумковий контроль, наказом ректора переводяться на наступний курс. 

Особам, які успішно виконали відповідні освітні (наукові) програми та пройшли атестацію видаються документи про вищу освіту за відповідними ступенями.


Бакалавр-1.jpg _Диплом магістра-001.jpg


Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

Спеціальність

Освітня програма

Економіка

Економіка

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Менеджмент

Маркетинг

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

Право

Біологія

Біологія

Екологія

Екологія

Науки про Землю

Геологія

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

Прикладна механіка

Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва

Матеріалознавство

Ліфтові системи та промислове вантажопідйомне обладнання;

Ремонт і обслуговування промислового обладнання;

Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання;

Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг машинобудування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Гірництво

Гірництво;

Буріння розвідувальних та експлуатаційних свердловин;

Маркшейдерська справа;

Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств;

Збагачення корисних копалин;

Обробка ювелірного та декоративного каміння;

Гірничотранспортні системи та інженерна логістика;

Шахтне і підземне будівництво

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Туризм

Туризм

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Транспортні технології

Транспортні технології на автомобільному транспорті


Здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Особи, які отримали ступінь "магістра" і виявили здібності до науково-дослідної роботи, за рекомендацією відповідної кафедри  можуть бути прийняті в аспірантуру для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня "Доктор філософії".

    Нормативний строк підготовки в аспірантурі - 4 роки.  
Пирамида .jpg
    


Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури


Код

Галузь знань

Шифр

Спеціальність

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

08

Право

081

Право

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

103

Науки про землю

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

26

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

© 2006-2021 НГУ Інформація про сайт