Конфедератка.gif                                                       Эмблема ДП.png


globe_.png

Організація навчання


Підготовче відділення для іноземних громадян

 Іноземці, які не володіють українською (російською) мовою, направляються на підготовче відділення.

У період навчання слухачі підготовчого відділення під керівництвом висококваліфікованих викладачів вивчають російську та українську мови, математику, фізику, хімію, історію України, креслення та інформатику. У вільний від занять час вони знайомляться з визначними пам'ятками, історичними та культурними центрами, пам'ятниками міста, можливостями та умовами навчання студентів в університеті, їх життям і побутом.

За бажанням, слухачі мають можливість поглибити свої знання з англійської мови для подальшого навчання за англомовними програмами.

Навчальна група слухачів 6 - 8 чоловік.

Термін навчання - 10 місяців (початок занять – 01 вересня).

 

               Здобуття освітнього ступеню «Бакалавр», «Магістр»

 Іноземні громадяни, зараховані до числа студентів університету, навчаються в академічних групах разом з українськими студентами.

Навчальні плани підготовки за спеціальністю включають:

- Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін;

- Цикл фундаментальних дисциплін;

- Цикл професійно-орієнтованих дисциплін.

 

Обсяг освітньої програми для здобуття освітнього ступеня: 

- Бакалавр – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 міс;

- Магістр – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 міс.

Навчальний рік - 2 семестри: осінній - 01.09-31.01; 

                                                 весняний - 01.02-30.06 .

 

Студенти, які в повному обсязі виконали вимоги навчального плану даного курсу навчання, успішно пройшли поточний і підсумковий контроль, наказом ректора переводяться на наступний курс. 

Особам, які успішно виконали відповідні освітні (наукові) програми та пройшли атестацію видаються документи про вищу освіту за відповідними ступенями.

     Диплом

Зразок Диплома Бакалавра 2017.JPG Зразок Диплома Магістра 2017.JPG

Додаток до диплому

Зразок Додаток до диплома 2017.JPG 

Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання


Спеціальність

Спеціалізація

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи, Менеджмент освіти**

Історія та археологія

Соціальна антропологія*

Філософія

Філософія і політична критика, Практична філософія*

Філологія

Українська мова та література, Германські мови та літератури (переклад включно)

Економіка

Економічна кібернетика, Економіка підприємства, Економіка природокористування, Економіка та організація бізнесу**

Політологія

Світова політика та економіка, Політологія*

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та кредит

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Управління інноваційною діяльністю, Управління проектами, Адміністративний менеджмент

Маркетинг

Рекламний менеджмент, Маркетингове стратегічне управління

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, Бізнес-адміністрування, Міжнародний бізнес

Право

Право

Біологія*

Біотехнології в природоохоронній діяльності, Збереження біорізноманіття та біобезпека

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Науки про Землю

Геологія, Гідрогеологія, Геофізика, Інженерна геологія, Геологія та  оцінка дорогоцінного каміння*

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

Кібербезпека

Кібербезпека

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології*

Прикладна механіка

Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва

Матеріалознавство

Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання, Ремонт і обслуговування промислового обладнання, Ліфтові системи та промислове вантажопідйомне обладнання)

Галузеве машинобудування

Гірничі машини та комплекси, Комп’ютерний інжиніринг машинобудування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання, Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Програмовані мехатронні та робототехнічні системи автоматизації)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна  техніка

Хімічні технології та інженерія*

Хімічні технології та інженерія

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища, Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі

Гірництво

Підземна розробка родовищ, Інжиніринг гірництва, Гірничотранспортні системи та інженерна логістика, Охорона праці, Відкрита розробка родовищ, Буріння свердловин, Маркшейдерія, Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств, Якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини, Збагачення корисних копалин, Гірнича геологія, Обробка природних матеріалів, Будівельні геотехнології та геомеханіка, Вибухові технології та матеріали

Нафтогазова інженерія та технології

Спорудження нафтових і газових свердловин, Технології видобування, транспортування та зберігання вуглеводневих енергоносіїв

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво, Інжиніринг та оцінка об'єктів будівництва

Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології, Землеустрій та кадастр

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології*

Гідротехнічне будівництво, Водна інженерія та водні технології

Туризм

Туризм*

Цивільна безпека

Промислова безпека та охорона праці

Автомобільний транспорт

Автомобілі  та автомобільне господарство*

Транспортні  технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

* - прийом здійснюється тільки на ступінь бакалавра

** - прийом здійснюється тільки на ступінь магістра


Здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Особи, які отримали ступінь "магістра" і виявили здібності до науково-дослідної роботи, за рекомендацією відповідної кафедри  можуть бути прийняті в аспірантуру для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня "Доктор філософії".

    Нормативний строк підготовки в аспірантурі - 4 роки.  
Пирамида .jpg
    


Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури


Код

Галузь знань

Шифр

Спеціальність

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

08

Право

081

Право

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

103

Науки про землю

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

26

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

© 2006-2019 НГУ Інформація про сайт